Omics4Health

Združenie spája subjekty ústavov Slovenskej akadémie vied, malých a stredných firiem,
ktoré spojili svoje kumulované know-how pri výskume a vývoji pre farmaceutický
priemysel.

Ciele združenia

 Cieľom združenia je integrovať výskumno-vývojové a výrobné kapacity svojich členov pri účinnej vedeckej spolupráci v oblasti chemických vied, biologických vied, bioinformatiky, chemického inžinierstva, priemyselnej biotechnológie, farmaceutickej chémie, farmakognózy, farmakológie, galenickej farmácie, toxikológie a ostatných príbuzných odborov lekárskych a farmaceutických vied.

Činnosť združenia

Zabezpečenie komplexného servisu pre členov združenia v oblasti vedy, výskumu a vývoja,vzdelávania a budovania infraštruktúry a informačnej a komunikačnej podpory pri presadzovaní ich záujmov, zámerov a cieľov

Príprava a implementácia spoločných projektov v oblasti vedy, výskumu, vývoja a implementácie získaných poznatkov do výrobnej praxe

Výkon koordinovaného manažmentu, publikačnej a propagačnej činnosti, vydavateľská, publikačná, marketingová podpora a diseminačná činnosť

Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce v oblastiach činnosti združenia a jeho členov

Realizácia zmluvného výskumu pre členov združenia i pre externé subjekty

Realizácia vlastných projektov základného výskumu, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Zabezpečenie infraštruktúry pre aktivity združenia a jeho členov

Zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva združenia, resp. v rámci predmetu činnosti združenia aj duševného vlastníctva členov združenia.

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Partneri

Členmi združenia právnických osôb Omics4Health sú významné slovenské vedecké inštitúcie a podnikateľské subjekty

logo-chusav

Chemický ústav SAV

Chemický ústav SAV je zameraný na štúdium chémie a biochémie sacharidov. Jeho aktivity sa koncentrujú do výskumu syntézy a štruktúry biologicky dôležitých mono- a oligosacharidov a ich derivátov.

CEMSAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky  a  liečby  spoločensky závažných ochorení.

logo-saneca

Saneca Pharmaceuticals

We are the largest pharmaceutical company in Slovakia with site originally established in the 1940s. Our multi-purpose headquarters is easily reachable from all central European hubs like Vienna, Prague and Budapest.

Sitno

SITNO PHARMA

Spoločnosť SITNO PHARMA zohráva dôležitú úlohu v klastroch InterBiotox a Omics4Health tým, že vzájomne zlepšuje spoluprácu členov, posilňuje obchodné vzťahy a zvyšuje súdržnosť pre efektívnu prevádzku klastrov. SITNO PHARMA je hlavným kontaktným miestom pre klientov klastrov.

Biosynth

Biosynth-Carbosynth

Biosynth Carbosynth® is a fully hybrid Research Products and CDMO Services company. We offer an impressive collection of chemicals and no chemistry is too hard for us – if we don’t have a compound, we’ll make it.

História a vývoj klastra Omics4Health

Informácie a novinkách a prebiehajúcich udalostiach

Kontakt

Sídlo

 

Omics4Health

Rybné námestie 4135/1

811 02 Bratislava

Slovensko

Telefón: +421 2 3990 0007    

Email: info@sitno.sk 
  Web: www.omics4health.sk 

Predseda Rady združenie Omics4Health

Ing. Vladimír Žvak, CSc.

vladimír.zvak@gmail.com