Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie zvoláva Rada združenia podľa potreby, najmenej raz do roka. Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo všetkých členov združenia. Predsedom Valného zhromaždenia je predseda Rady združenia.

Valné zhromaždenie najmä:
– schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
– volí a odvoláva členov Dozornej rady,
– schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
– schvaľuje správu o činnosti združenia,
– rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zrušení združenia.

Rada združenia

Rada združenia je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia

Rada združenia najmä:

riadi a zabezpečuje činnosť’ združenia
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
rozhoduje o odporúčaní prijatia uchádzača o členstvo v združení Valnému zhromaždeniu
rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valne zhromaždenie združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
pokiaľ rozhodne o zrušení združenia likvidáciou, menuje likvidátora

Zloženie Rady združenia

Rada združenia má najmenej 3 členov, pričom jej členom môže byť len zástupca  člena združenia. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD., riaditeľ ChÚ SAV

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľ CEM SAV

Ing. Matúš Kútny, generálny riaditeľ Saneca Pharmaceuticals

Ing. Ľudovít Černák, CSc., konateľ SITNO PHARMA 

Ing. Jerguš Mitter, konateľ Biosynth-Carbosyth

 

Predseda Rady združenia

Štatutárnym orgánom združenia je predseda Rady združenia, ktorý zastupuje združenie navonok. Predseda Rady združenia je členom Rady združenia.

Ing. Vladimír Žvak, CSc.

1995-2017    Founder, entrepreneur and executive director in company TAU-CHEM, Ltd. 

2015    Founding member of the Omics4Health cluster. 

2019    Chairman of the Board of the Association of Legal Entities Omics4Health.

Today is responsible for Project Management Activities within Sitno Pharma.

.

Vedecká rada

Je poradným orgánom Rady združenia. Na jej čele je Predseda vedeckej rady.

Zloženie Vedeckej rady

Dr. Ing. Robert Mistrík, predseda vedeckej rady

Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.

Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.

Doc. Ing. Tibor Maliar, CSc.

Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.

RNDr. Magdaléna Májeková, CSc.

RNDr. Ján Mucha, CSc.

Ing. Miroslav Kavala, PhD.

RNDr. Zuzana Babjaková, PhD.

Ing. František Mathia, PhD.

Predseda vedeckej rady 

 

02

Dr. Ing. Robert Mistrík

Robert Mistrík v roku 1998 založil technologickú firmu HighChem, pôsobiacou v oblasti hmotnostnej spektrometrie,  metabolomiky  a chemických analýz, ktorú v roku 2018 predal firme Thermo Fisher. Pôsobil ako člen vedeckej riadiacej komisie v konzorciu METAcancer, zameranom na hľadanie  biomarkerov  rakoviny prsníka. Je autorom patentu na identifikáciu malých molekúl vrátane nových diagnostických markerov zákerných chorôb a pôvodným autorom softvéru Mass Frontier, ktorý sa používa vo viac ako 2 000 vedecko-výskumných a priemyselných laboratóriách na celom svete. Vedie vývoj cloudovej databázy spektrálnych stromov s názvom mzCloud,  ktorá umožňuje identifikáciu ľudských metabolitov, liečiv, dopingových látok, environmentálnych kontaminantov, drog a omamných látok.

V roku 2009 sa stal laureátom vedeckej ceny „Hlava roka“ za najvýznamnejšiu inováciu. V roku 2012 bol zvolený a v roku 2014 znovuzvolený členmi medzinárodnej Metabolomics Society za jedného z riaditeľov.

Je spoluautorom metódy prehľadávania hmotnostných spektier cez Google, ktorá bola publikovaná v Nature Biotechnology, v jednom z najvýznamnejších vedeckých časopisov. Bol to počin, ktorý sa podaril vedcovi zo slovenskej inštitúcie po 14 rokoch.

Prednášal na mnohých vedeckých konferenciách a sympóziách po celom svete.

Robert Mistrík je spoluzakladateľom klastra Omics4Health. Od začiatku je predsedom vedeckej rady klastra.

Rajniak

Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.

Professor at the Institute of Chemical and Environmental Engineering, Faculty of Chemical and
Food Technology, STU Bratislava, and part-time employee, Sitno Pharma s.r.o., Member of the
Scientific Board of Omics4Health. Publications 47 / citations 1041 / H-index 18
From 1998 to 2014, he worked in the scientific research and development laboratories of the top
pharmaceutical company Merck & Co., Inc., Pennsylvania, USA. He is the author of 42 currented
publications with more than 700 citations. In the summer of 2020, he was the first author to publish,
together with colleagues from the USA and the United Kingdom, another important article on
mathematical and experimental study and scale-up lyophilization in the world's leading magazine
Drying Technology: Pavol Rajniak, Joao Moreira, Stelios Tsinontides, David Pham & Sean Bermingham
( 2020): Integrated use of mechanistic models and targeted experiments for development, scale-up
and optimization of lyophilization cycles: A single vial approach for primary drying, Drying
Technology, DOI: 10.1080 / 07373937.2020.1791901.

Berkes

Doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.

Docent na Ústave organickej chémie katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a vedúci detašovaného pracoviska FCHPT pri Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec, Člen Vedeckej rady združenia Omics4Health.
Vedecké práce v impaktovaných časopisoch 55/citácie 441/H-index 12

 

Špecializuje sa na  chémiu liečiv, stereoselektívnu organickú syntézu, asymetrické transformácie riadené kryštalizáciou a ich aplikácie v syntéze opticky čistých substancií, derivátov aminokyselín a inhibítorov metabolizmu sfingolipidov.  Od roku 2012 pôsobí ako vedúci Detašovaného pracoviska FCHPT pri Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec. Je autorom 60 publikácií, 8 patentov a dve realizované patentované výroby v oblasti analgetík.

Dr. Jan Mucha

Expert in molecular glycobiology and recombinant DNA technology, protein engineering and heterologous expression (bacteria, yeast, insect cells – baculovirus expression system), genetic engineering, mutation analysis with relationship to study structures-functions of glycoproteins, analysis of glycoconjugates, aberrant glycosylation in inherited metabolic disorders – Congenital disorders of glycosylation and disorders of glycoconjugate catabolism – Lysosomal diseases. From molecular glyco-biology subjects 40 CC publications, 987 citations in WoS and SCOPUS with HI 18. He worked for 11 years at the Center for Applied Genetics – University of Natural Resources and Applied Life Sciences in Vienna. The leader of the glyco-group supervised doctoral students in the field of molecular glycobiology of higher organisms. As a responsible researcher or co-researcher, he participated in the solution of many scientific projects in Austria: Fonds fur wissenschaftlichen Foorschung, Austrian bank – Jubileums forschung. One semester (2003) as a visiting professor at the Joseph Fourier Uni, Grenoble, and one semester (2002) at Uni of Toronto, Toronto. Since 2003, he is working at the Institute of Chemistry of the Slovak Academy of Sciences as the head of glyco-group at the glycobiology department.

Majekova

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Head of Department of Biochemical Pharmacology; Vice-chairwomen of Scientific board of CEM, Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology, Centre of Experimental Medicine of Slovak Academy of Sciences, Bratislava. WOS database: 53 publications, 792 citations, h-index 16 (AAD-3141-2021).

 

Education: 1982 – Master degree in Biophysics (Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics and Physics); 1991 – Philosophiae doctor degree in Physical Chemistry. Present position: Leading researcher, CEM SAS. Research Interests: Solvation modeling; Drug design and molecular modeling of protein targets (aldo-keto reductases, cholinesterases, monoaminoxidases, calcium pump). Cooperation: Prof. R. Ramsay, St. Andrews University, UK, Prof. Y. Rodriguez, CUNY, US; Prof. G. Klebe, University of Marburg, Germany; Prof. M. Unzeta, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Prof. M Carreiras, University of Lisabon, Protugal; Prof. C. Stecosa, University of Carol Davila, Romania.  Projects (PI): 7 national projects, 3 international projects. Project G-LUCK APVV-15-1-0455 rated as excellent project. 4 Patents.

Gracza

Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.

Professor at the Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, Member of the Scientific Board of Omics4Health. Publications 73 / citations 1144 / H-index 20.

 

He completed his Ph.D. in furan chemistry under supervision of J. Kováč at the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, in 1986. After working as a Humboldt fellow with V. Jäger on cycloaddition reactions and carbonylations at the University of Würzburg, Germany (1988-1989, 1991) he joined the group of A. Vasella in Zürich, Switzerland (1992). In 1992 he returned to Bratislava starting his own research projects. He finished his habilitation in 1996 and DSc. at Comenius University Bratislava in 2000. Since 2001 he has been a Professor for Organic Chemistry at the Slovak University of Technology in Bratislava. His current research interests in addition to transition metal catalysis include the development of new synthetic methods toward the natural product synthesis.

Maliar

Assoc. prof. Ing. Tibor Maliar, PhD.

Associated professor in the scientific field Biochemistry, employed at Faculty of
Natural Sciences, University of ss. Cyril and Methodius in Trnava. Member of
Scientific of Omics4Health. Publications 33/citations 394/ H-index 10.

He worked at Drug Research Institute in Modra, Inc., since 1989 – 2005, and then moved on
academic workplace Faculty of Natural Sciences, University of ss. Cyril and Methodius in Trnava. He is
an author and co-author of more than 30 scientific publications in CC journals with more than 300
citations. He is focused on research of natural compounds, its therapeutic potential, specially
antioxidant activity, antibacterial activity and proteinase inhibition activity including CADD, QSAR in
silico studies, screening in vitro and in vivo evaluation on animals. He´s the most cited work is
focused on CADD of flavonoids as trypsin inhibitors: MALIAR T., JEDINÁK A., KADRABOVÁ J., ŠTURDÍK E.
Structural aspects of flavonoids as trypsin inhibitors, Eur. J. Med. Chem. 39: 241-248, 2004. (69 citations.)

Babjakova

RNDr. Zuzana Babjaková, PhD.

Research team leader in Biosynth-Carbosynth Slovakia

Member of the scientific board of Omics4Health

She has finished her PhD. in Biosynth-Carbosynth under supervision of prof. Tibor Gracza,
DrSc. Since 2007 is her carreer firmly bound to Tau-chem/Biosynth/Biosynth-Carbosynth
company, where she had started as process/production chemist. Currently she supervises
and performs research and development projects in Biosynth-Carbosynth local site in
Bratislava. She is co-inventor of several company patents.

Dozorna rada

Dozorná rada združenia:

kontroluje hospodárenie združenia
upozorňuje Radu združenia na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie
vkontroluje dodržiavanie stanov združenia

Zloženie Dozornej rady

Ing. Vladimír Pätoprstý, CSc., predseda Dozornej rady

Mgr. Boris Petrušek

Ing. Vladimír Oremus, CSc.

Predseda dozornej rady