2015

  • 5. 1. 2015 Klaster Omics4Health registrovaný v Obchodnom registri. 

Zakladajúcimi členmi je päť subjektov: 

Saneca, a.s., Chemický ústav SAV, Ústav experimentálnej 

farmakológie a toxikológie SAV, Highchem, s.r.o., TAU-CHEM, s.r.o.  

Predseda Rady združenia: Ing. Jozef  Kristofčák, CSc

Názov združenia je: Omics4Health

Sídlom združenia je: Nobelova 34, 836 05 Bratislava 3, Slovenská republika.

Predseda Vedeckej rady: Dr. Ing. Robert Mistrík

  • 29. 1. 2015   Prvé vedecké kolokvium združenia Omics4Health

Prednášajúci: Ing. Tibor Maliar, PhD (UCM Trnava), Ing. Milan Štefek, CSc.

(Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV), Dr. Ing. Robert Mistrík

(HighChem), Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (University of Bolzano)

  • 6. 2. 2015 rokovanie Rady združenia prijalo zásadné rozhodnutia:

– Zriadenie detašovaného pracoviska CHU SAV v priestoroch Sanecy

– Prístrojové vybavenie pre analytické laboratórium, kilo-lab 

   na chemické konverzie, biotechnologické laboratórium  na biokonverzie

– Koncepcia detašovaného pracoviska

Predmet výskumu formulovaný Dr. Ing. Robertom Mistríkom predsedom vedeckej rady združenia

15.05.2015  Výskumný projekt členov klastra:  Saneca,a.s. a Tau-chem s.r.o.  v rámci výzvy Ministerstva školstva SR „Stimuly pre výskum a vývoj“. 

Prijímateľ pomoci: Saneca, a.s.  Spoluriešiteľ: Tau-chem, s.r.o. Zodpovedný riešiteľom: Doc. Ing.  Dušan Berkeš, PhD. Začiatok riešenia: október 2015, Čas riešenia: 36 mesiacov. Rozpočet: 2,3 milión €

 

Anotácia  projektu:

Rozšírenie výskumno- vývojových aktivít firmy a zabezpečenie efektívnej prípravy generických API v priemyselne využiteľnom rozsahu prostredníctvom najmä rýchlo sa rozvíjajúcej stereoselektívnej syntézy, nových poznatkov v organickej syntéze,  katalyzovanej chemickej transformácii a  biotransformácií v modernizácii a zefektívnení existujúceho generického portfólia a výskumu a vývoja nových generických molekúl resp. ich intermediátov do portfólia firmy spojených so štúdiom vplyvu polymorfizmu a rôznych solí zameraných na vyššiu dostupnosť účinných látok vo farmaceutickej aplikácii. Výskum a vývoj inovatívnych liekových foriem zabraňujúcich zneužitie liekov na iný ako liečebný účel ako reakcia na aktuálny spoločenský problém zneužívania liekov proti bolesti. Výskumno-vývojová orientácia projektu v tejto časti má za cieľ zabezpečiť vnútornú vertikálnu integráciu použitia vyrábaných účinnych látok na lieky s modernými konečnými liekovými formami.

 

Júl 2015: pod hlavičkou O4H sa zorganizoval prvý ročník Letnej školy organickej chémie. Na mesačnej stáži v laboratóriách TAU-CHEM, s.r.o. sa zúčastnilo 6 študentov z FCHaPT STU a PrF UK. Počas stáže študenti navštívili Sanecu, a.s.  a zúčastnili sa diskusie s Ing. Kristofčákom.

2016

Január 2016: Saneca a ChÚ SAV  zahájili využívanie prístrojov detašovaného výskumno-realizačného pracoviska – Detašované pracovisko ChÚ SAV –, ktoré boli zaobstarané v rámci projektu „Technická infraštruktúra výskumného pracoviska“

  • Výskumno-vývojová činnosť  Omics4Health

 Projekt „Stimuly:

Saneca-TAU-CHEM: Výskum a vývoj farmaceutických účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“

 

Saneca a HighChem s.r.o: projekt dlhodobého strategického výskumu a vývoja „Využitie domácich prírodných zdrojov na získavanie látok s vysokou pridanou hodnotou s využitím technológií šetrných k životnému prostrediu“

 

 HighChem s.r.o. a ChÚ SAV: „Hĺbkové mapovanie molekúl človeka a výskum biomarkerov Alzheimerovej choroby“ 

 

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV: „Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia“. Projekt bol pripravený na základe Zmluvy o budúcej spolupráci medzi ÚEFaT SAV a  Saneca, ktorou bol projekt podporený, pričom Saneca má užívateľský prístup k jeho výsledkom.

TAU-CHEM-O4H:  2. ročník „Letnej školy organickej chémie“ 10 študentov

2017

Výskumno-vývojová činnosť  Omics4Health

 Pokračovanie projektov:

Saneca-TAU-CHEM: Výskum a vývoj farmaceutických účinných látok 

stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“

Saneca a ChÚ SAV využívanie prístrojov detašovaného výskumno-realizačného pracoviska  zaobstarané v rámci projektu „Technická infraštruktúra výskumného pracoviska“

2018

Výskumno-vývojová činnosť  Omics4Health

 

Ukončenie projektu:

Saneca-TAU-CHEM: Výskum a vývoj farmaceutických účinných látok 

stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“

 

Zápis Omics4Health do Registra partnerov verejného sektora

2021

Výskumno-vývojová činnosť  Omics4Health

 Marec: začiatok riešenia projektu: Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení

EÚ fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prijímateľ pomoci: Chemický ústav SAV, 

Partneri: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Sitno Pharma

Rozpočet projektu: 770 696,57 EUR

Obdobie realizácie: 03/2021-06/2023

Predmet výskumu: 

  • komplexná analýza biologických a biochemických ukazovateľov ako výsledok zmien biosyntézy glykokonjugátov v procese patologickej zmeny bunky
  • výskum v oblasti využitia  sofistikovaných analytických metód v štruktúrnej analýze diagnosticky zaujímavých látok, ktoré indikujú patologickú zmenu bunky,
  • výskum a vývoj  nových diagnostických platforiem ako nových  analytických nástrojov pri identifikácii patologických zmien organizmu najmä v ich skorých začiatkoch ako aj počas terapie

Výstupy do praxe:

  • klinické uplatnenie rôznych validovaných metodík (NMR, MS) v praxi na diagnostikovanie dedičných metabolických ochorení,
  • pochopenie molekulárnej podstaty interakcie proteoglykanov a chitozanovych derivátov s kvartérnymi amoniovými skupinami aromatických zlúčenin a ich glykokonjugátov,
  • príprava neinvazívneho diagnostického testu, ktorý využije novu platformu detekcie glykobiomarkerov z  ľudskej tekutiny,

Júl: začiatok riešenia projektu: Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

EÚ fond: Europske štrukturálne a investičné fondy

Prijímateľ pomoci: Sitno Pharma

Partneri: Chemický ústav SAV, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Rozpočet projektu: 3 215 875,63 EUR

Obdobie realizácie: 03/2021-06/2023

Cieľ: 

Zvýšenie súkromných investícii prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcii a podnikateľskej sféry. Výskum a syntéza vybraných substancii na základe chinolínu a chroménu,  extraktov rastlín a vzoriek beta-glukánov. Analytické zabezpečenie ku všetkým testovaným entitám. Hodnotenie potenciálnych terapeutík na vybrané biologické a terapeutické parametre, asociované s COVID-19, aj inými pandemickými ochoreniami.

 Vybudovanie a sprevádzkovanie technologického pracoviska na prípravu parenterálnych formulácii, ich lyofilizačnú stabilizáciu a skúmanie vplyvu jednotkových operácii na vybrané vlastnosti hodnotených entít.

Zásadné zmeny v Omics4Health

21.08.2017

Demisia Ing. Jozefa Krištofčáka, CSc., z funkcie 

 predsedu Rady združenia O4H

Voľba: Ing. Miroslava Kavalu, PhD, za predsedu Rady združenia O4H,

Demisia Ing. Vladimír Žvak, CSc. z Rady združenia

Voľba Ing. Františka Mathiu, PhD. do Rady združenia 

Zmena sídla združenia, Saneca Hlohovec

Schválenie dodatku k Stanovám a Zakladateľskej zmluve 

 

18.12. 2018  

Demisia , Ing. Miroslava Kavalu, PhD. z funkcie 

 predsedu Rady združenia O4H

Voľba: Ing. Michala Raaba,PhD. za predsedu Rady združenia O4H,

Demisia Ing. Františka Mathiu, PhD. z Rady združenia 

Schválenie dodatku k Stanovám a Zakladateľskej zmluve

20.10.2019

Demisia Ing. Miroslava Kavalu, PhD. , z funkcie 

 predsedu Rady združenia O4H

Voľba: Ing. Vladimír Žvaka, CSc.  za predsedu Rady združenia O4H,

Vystúpenie HIGHCHEM, s.r.o. zo združenia

Prijatie Sitno Pharma s.r.o.  za nového člena združenia

Zmena sídla združenia, Rybné námestie 1, Bratislava 

Schválenie dodatku k Stanovám a Zakladateľskej zmluve 

Schválenie zloženia Vedeckej rady združenia, ktorej členmi sa stali:

Dr. Ing. Robert Mistrík, RNDr. Ján Mucha, CSc. Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc., Prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc, Doc. Ing. Tibor Maliar, PhD., Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc., RNDr. Magdaléna Majeková, CSc. 

Predseda  Vedeckej rady O4H: Dr. Ing. Robert Mistrík